AB Svenljunga Bostäder

Före kommunsammanslagningen 1971 fanns det i de fem ingående kommunerna tre bostadsbolag, Stiftelsen Lysjöhus (bildad 1958), Stiftelsen Bostäder i Högvads kommun (bildad 1963) och Stiftelsen Svenljunga bostäder (bildad 1962).

Stiftelserna byggde bostäder i form av radhus och enfamiljsvillor för uthyrning. Senare såldes en del av enfamiljsvillorna till hyresgästerna. Anledning till att man byggde så många enfamiljsvillor, som först hyrdes ut, synes vara att man ville fylla den kvot för husproduktion som kommun tilldelats av staten.

På detta sätt tillförsäkrades kommunen en lika stor kvot nästkommande år. Vid denna tid förvaltade Stiftelsen Bostäder i Högvad 25 lägenheter. Stiftelsen hade ingen pågående produktion, men planerade att bygga 14 bostäder. Stiftelsen Lysjöhus förvaltade 16 lägenheter, 4 lokaler och 4 garage. Stiftelsen Svenljunga Bostäder förvaltade 208 lägenheter och 4 lokaler. Under 1970- och 1980-talen byggdes ett stort antal lägenheter i alla orter i kommunen. Därefter har i princip inga nya bostäder byggts innan år 2011.

Inför kommunsammanslagningen 1971 uppkom fråga om man också skulle sammanlägga bostadsstiftelserna. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) gjorde därför en utredning, som mynnade ut i ett förslag att en fusion av de tre stiftelserna skulle ske. De tre stiftelserna sammanlades från och med den 1 januari 1973. Sammanläggningen tillgick så att Stiftelsen Svenljunga Bostäder övertog hela Stiftelsen Bostäder i Högvads och Stiftelsen Lysjöhus verksamhet, varefter de övertagna stiftelserna upplöstes. År 1995 ombildades Stiftelsen Svenljunga Bostäder till Aktiebolag.

 

Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Svenljunga kommun beslutade i mars 2009 att lokalförsörjningen, som vid denna tidpunkt var en enhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, skall ombildas till egen förvaltning under namnet lokalförsörjningsförvaltningen (LFF).

I slutet av 2009 togs beslut i KF att upplösa lokalförsörjningsförvaltningen och istället bolagisera denna del genom att bilda företaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Samtidigt beslutades att samlokalisering skall ske med AB Svenljunga Bostäder samt att företagsledning, tjänster, administration m.m. skall samordnas mellan företagen. Det beslutades även att merparten av Svenljunga kommuns fastigheter skall föras över till det nybildade företaget.

Företaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades rent formellt den 7 april 2010.

Den 1 april 2010 övertog AB Svenljunga Bostäder all personal från lokalförsörjningsförvaltningen.

I månadsskiftet juni/juli 2010 upplöstes förvaltningen och all ekonomi överfördes till det nybildade företaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB. 

 

Svenljunga Industrifastigheter AB

Parallellt med bildandet av företaget Svenljunga Verksamhetslokaler AB bildades samtidigt företagen Svenljunga Industrifastigheter AB och Svenljunga Kommun Förvaltning AB (det sistnämnda företaget är ett holdingbolag/moderbolag för företagen Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB).

Svenljunga Industrifastigheter AB är därmed ett ungt företag - redo att växa!