Dataskyddsförordningen GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

GDPR – Webbplatsen

Personuppgiftsansvarig

AB Svenljunga Bostäder, org.nr: 556517-0619, Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 556803-9654  är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. De är anställda av Sjuhärads Kommunalförbund och heter Magnus Blomqvist och Dan Bodin.

Telefon: Magnus Blomqvist, 0709 48 78 36
Telefon: Dan Bodin, 0709 48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas.

Du når oss på telefon 0325 - 61 90 90 eller via e-post till info@svenbo.com. Du kan också skicka brev till: Boråsvägen 11, 512 53 Svenljunga.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan, bedöma din lämplighet som hyresgäst och kontrollera att du uppfyller de krav vi ställer på våra hyresgäster. Vi gör det också för att marknadsföra oss och ta fram statistik samt för att möjliggöra internuppföljning.

Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kontaktar du oss för radering. Du kommer automatiskt att raderas från kön om du inte loggar in på 12 månader.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, behandlar anställningsintyg och andra intyg. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

I syfte att driva ett effektivt arbete där vi utför våra kontraktuella åtaganden gentemot våra hyresgäster kan personuppgifter komma att delas med leverantörer och/eller underleverantörer. I sådant fall säkerställer vi att dessa uppfyller tillräckliga dataskydds-standarder.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan. Vid eventuell uppsägning av bostad kan vi komma att dela hyresgästens kontaktuppgifter med nya bostadssökande för bokning av visning som hyresgästen enligt gällande hyreslagstiftning är skyldig att genomföra vid lämplig tidpunkt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Kan jag se vilka uppgifter Svenbo har om mig?  

Ja, enligt GDPR har du rätt att se vilka uppgifter vi har om dig.

Hur du gör, och vilka rättigheter du har kan du läsa om i vår personuppgiftspolicy. Du kan ladda ned hela dokumentet på vår sida "Dokument" som du hittar här.


Vid frågor och funderingar kring Dataskyddsförordningen GDPR går det bra att skicka ett e-postmeddelande till oss på: info@svenbo.com